Αρχική σελίδα » Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΙΚΟΣΙ (20) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
και του Σχεδίου Πρυτανικής Απόφασης 
για τη λειτουργία του προγράμματος

 Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη» πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και τη συνεργασία των Τμημάτων «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», «Ψυχολογίας» και «Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Η Γνωσιακή Επιστήμη είναι διεπιστημονικός τομέας σπουδών που ασχολείται με τη μελέτη της νόησης και των γνωσιακών φαινομένων. Συνδυάζει προσεγγίσεις από τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και τη γλωσσολογία με τις νευροεπιστήμες και την πληροφορική για την πληρέστερη κατανόηση της νόησης. Η έμφαση δίνεται στη διερεύνηση και την προσομοίωση των μηχανισμών που υποστηρίζουν τις ανθρώπινες γνωσιακές διαδικασίες, όπως είναι η αντίληψη, η προσοχή και οι διάφορες μορφές μάθησης και μνήμης.

 Με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη» επιδιώκεται:

 1. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πληροφορική και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
 2. Η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν τη νόηση.
 3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χώρου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://cogsci.phs.uoa.gr   

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι (20) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Γνωσιακή Επιστήμη». 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπήςΣχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών, Ιατρικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Αγωγής, Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές των παραπάνω τμημάτων οι οποίοι θα πάρουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 1000 ευρώ κατ’ έτος, για δύο έτη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία ή σε ηλεκτρονική μορφή εδώ)
 2. Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος εδώ) 
 3. Σύντομη αιτιολόγηση στην οποία εξηγείτε γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και σε τι αποσκοπείτε από τη φοίτησή σας σε αυτό.
 4. Πτυχίο, αναλυτική βαθμολογία και άλλοι τίτλοι σπουδών (επικυρωμένα ή αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ)
 5. Τρεις (3) συστατικές επιστολές
 6. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας (αν υπάρχει)
 7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  
 8. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

 Υποβολή Δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά:

 • Στην γραμματεία του Π.Μ.Σ κα Ευθυμίου, κάθε Πέμπτη και ώρες 11:00 – 15:00, στο εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, 15771
 • Στην γραμματέα του τμήματος κα Γκίκα, κάθε Παρασκευή και ώρες 11:00 – 14:00, στην γραμματεία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, 15771
 • Αποστέλλοντας με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, 15771

Υπόψη κας Γκίκα Μαρίας

 Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 7275506 & 210 7275504 (κάθε Πέμπτη ώρες 11:00–15:00), στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://cogsci.phs.uoa.gr, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sefthim[at]phs.uoa[dot]gr.

Επιλογή Υποψηφίων

Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται κυρίως τα εξής κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Διπλωματική εργασία, όταν προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
 • Βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο συγγενές με το Π.Μ.Σ.
 • Συστατικές επιστολές
 • Γραπτή αιτιολόγηση της επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος
 • Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
 • Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Βαθμολογία σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:
  • Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες
  • Δεξιότητες Πληροφορικής και Μαθηματικών
  • Κατανόηση κειμένων Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας στην Αγγλική Γλώσσα
 • Συνέντευξη (των υποψηφίων που θα κληθούν βάσει των ανωτέρω)

 Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας των υποψηφιοτήτων.

Οι συνεντεύξεις των επιτυχόντων υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015. Το πρόγραμμα των  συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες:

Τι είναι Νευροεπιστήμη. Κύτταρα του νευρικού συστήματος και τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Τι είναι η σύναψη. Νευροδιαβιβαστές. Βασικές εγκεφαλικές περιοχές και η λειτουργία τους. Μέθοδοι μελέτης του νευρικού συστήματος.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: «Βιολογική Ψυχολογία», Kalat, Εκδόσεις ΙΩΝ, τόμος Α’, κεφάλαια 1,2,3,και 4.

ΙΙ. Δεξιότητες πληροφορικής και μαθηματικών:

 1. Κεφάλαια 1–3 του βιβλίου «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον» της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) με έμφαση στα κεφάλαια 2 και 3, που περιλαμβάνουν: Ανάλυση προβλήματος, βασικές έννοιες αλγορίθμων, δομές δεδομένων και αλγόριθμοι.

   

 2. Από τα κεφάλαια 1-3 του βιβλίου «Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής» της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου:
  • 1.1 Συναρτήσεις (ορισμός συνάρτησης, γραφική παράσταση συνάρτησης)
  • 1.2 Η έννοια της παραγώγου
  • 1.3 Παράγωγος συνάρτησης
  • 1.4 Εφαρμογές των παραγώγων (το κριτήριο της πρώτης παραγώγου)
  • 2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων (σταστιστικοί πίνακες, πίνακες κατανομής συχνοτήτων, γραφική παράσταση κατανομής συχνοτήτων: ραβδόγραμμα-διάγραμμα συχνοτήτων, ιστόγραμμα συχνοτήτων: κλάσεις ίσους πλάτους, καμπύλες συχνοτήτων),
  • 2.3 Μέτρα θέσης και διασποράς (μέση τιμή, διακύμναση, τυπική απόκλιση)
  • 2.4 Γραμμική παλινδρόμηση (απλή γραμμική παλινδρόμηση, ευθεία παλινδρόμησης, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων)
  • 3.1 Πιθανότητες (πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα)
  • 3.2 Έννοια της πιθανότητας (έννοια και ιδιότητες σχετικής συχνότητας, κλασικός ορισμός πιθανότητας)

ΙII. Κατανόηση κειμένων ψυχολογίας και φιλοσοφίας στην αγγλική γλώσσα

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην κατανόηση κειμένων στην αγγλική γλώσσα, πάνω σε θέματα γνωσιακής επιστήμης από το χώρο της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας.

Ενδεικτικά για το είδος των κειμένων που θα πρέπει να μπορούν να κατανοούν οι υποψήφιοι, προτείνεται το: Frankish & Ramsey (2012), The Cambridge Handbook of Cognitive Science, Cambridge University Press. Προσοχή: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτό αποτελεί «εξεταστέα ύλη» καθώς πρόκειται απλώς για δείγμα κειμένων.

 

Εκ μέρους της (υπό σύσταση) ολομέλειας διδασκόντων

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωσιακής Επιστήμης

Αθανάσιος Πρωτόπαπας