Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Θεωρία Σύνταξης
Θεωρία Σύνταξης
 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Α´ Κύκλος Σπουδών

Διδάσκων: Βασίλειος Σπυρόπουλος

 
1.         Σύντομη περιγραφή του μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη θεωρητική ανάλυση του επιπέδου της σύνταξης. Πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο δομούνται και παράγονται οι φράσεις και οι προτάσεις μιας φυσικής γλώσσας και εμβαθύνει στη μεθοδολογία ανάλυσης συντακτικών φαινομένων. Βασικό πρότυπο περιγραφής αποτελεί η Θεωρία των Αρχών και Παραμέτρων (Principles & Parameters Theory; Chomsky 1981 κ.εξ.) μέσα από την τελευταία διατύπωση του προτύπου της Κυβέρνησης και Αναφορικής Δέσμευσης (Government & Binding; Chomsky & Lasnik 1993) καθώς και τις σύγχρονες εξελίξεις του στο Μινιμαλιστικό Πρόγραμμα (Minimalist Program; Chomsky 1993, 1995 κ.εξ.).
 
2.         Ενδεικτική οργάνωση του μαθήματος (ενδέχεται να τροποποιηθεί)
μαθ1 Εισαγωγικά: Αρχιτεκτονική του συστήματος
μαθ2 Φραστική δομή: Θεωρία του Χ-τονούμενο, Δομικές σχέσεις 
μαθ3 Λειτουργικές κατηγορίες Ι, Μετακίνηση κεφαλής
μαθ4 Παραγωγή πρότασης, Μετακίνηση ΟΦ
μαθ5 Πτώση
μαθ6 Λειτουργικές κατηγορίες ΙΙ: Διάσπαση ΚΛ
μαθ7 Λειτουργικές κατηγορίες ΙΙΙ: ΦΠροσδ, Ρηματικά κελύφη
μαθ8 Wh-μετακίνηση
μαθ9 Γενική θεωρία μετακίνησης
μαθ10 Αναφορική Δέσμευση
 
7. Βιβλιογραφία
 
7.1. Εισαγωγικά εγχειρίδια (textbooks) για τη συντακτική θεωρία
 • Borsley, Robert. 1996. Modern Phrase Structure Grammar. Oxford: Blackwell.
 • Borsley, Robert. 2014. Syntactic Theory: A Unified Approach. 2nd edition. London: Arnold.
 • Borsley, Robert & Kersti Borjars. 2011. Non-Transformational Syntax: Formal and Explicit Models of Grammar. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Carnie, Andrew. 2009. Constituent Structure. 2nd edition. Oxford: OUP.
 • Carnie, Andrew. 2011. Modern Syntax: A Coursebook. Cambridge: CUP
 • Carnie, Andrew. 2012. Syntax. 3rd edition. Oxford: Blackwell.
 • Cook, Vivian & Mark Newson. 2007. Chomsky’s Universal Grammar: An Introduction. 3rd edition. Oxford: Blackwell.
 • Culicover, Peter. 1997. Principles and Parameters: Introduction to Syntactic Theory. Oxford: OUP.
 • Haegeman, Liliane. 1994. Introduction to Government and Binding Theory. Oxford: Blackwell.
 • Haegeman, Liliane. 2005. Thinking Syntactically: A Guide to Argumentation and Analysis. Oxford: Blackwell.
 • Johnson, Kyle. 2007. Introduction to Transformational Grammar. E-book. UMass Amherst. 
 • Larson, Richard. 2010. Grammar as Science. Cambridge Mass.: MIT Press.
 • Lasnik, Howard & Juan Uriagereka. 1988. A Course in GB Syntax: Lectures on Binding and Empty Categories. Cambridge Mass.: MIT Press.
 • Napoli, Donna Jo. 1993. Syntax. Theory and Problems. Oxford: OUP.
 • Ouhalla, Jamal. 1999. Introducing Transformational Grammar: From Principles and Parameters to Minimalism. London: Arnold.
 • Radford, Andrew. 1988. Transformational Grammar. Cambridge: CUP.
 • Roberts, Ian. 1997. Comparative Syntax. London: Arnold.
 • Sportiche, Dominique, Hilda Koopman & Edward Stabler. 2014. An Introduction to Syntactic Analysis and Theory. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Sag, Ivan & Thomas Wasow. 1999. Syntactic Theory: A Formal Introduction. Stanford: CSLI.
 • Sobin, Nicholas. 2010. Syntactic Analysis: The Basics. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Van Valin, Robert. 2001. An Introduction to Syntax. Cambridge: CUP.
 • Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δήμητρα. 2002. ΓενετικήΣύνταξη. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
 
7.2. Γενικά εγχειρίδια (handbooks) για τη συντακτική θεωρία
 • Baltin, Mark & Chris Collins. 2000. The Handbook of Contemporary Syntactic Theory. Oxford: Blackwell.
 • Carnie, Andrew, Yosuke Sato & Daniel Siddiqi. 2014. The Routledge Handbook of Syntax. Oxford: Routledge.
 • Cinque, Guglielmo & Richard Kayne. 2005. The Oxford Handbook of Comparative Syntax. Oxford: OUP.
 • Den Dikken, Marcel. 2013. The Cambridge Handbook of Generative Syntax. Cambridge: CUP.
 • Everaert, Martin, Henk Van Riemsdijk, Rob Goedemans & Bart Hollebrandse. 2005. The Blackwell Companion to Syntax, Volumes I-V. Oxford: Blackwell.
 • Jacobs, Joachim, Arnim von Stechow, Wolfgang Sternefeld & Theo Vennemann. 1993. Syntax:  Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / An International Handbook of Contemporary Research. Vol. 1. Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Jacobs, Joachim, Arnim von Stechow, Wolfgang Sternefeld & Theo Vennemann. 1995. . Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Kayne, Richard S., Thomas Leu & Raffaella Zanuttini. 2013. An Annotated Syntax Reader: Lasting Insights and Questions. Oxford: Wiley-Blackwell.
 
7.3. Έργα αναφοράς στη Θεωρία των Αρχών και Παραμέτρων
 • Boeckx, Cedric. 2010. Language in Cognition. West Sussex: Wiley-Blackwell.
 • Chomsky, Noam. 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris.
 • Chomsky, Noam. 1982. Some Concepts and Consequences of the Government and Binding Theory. Cambridge Mass.: MIT Press.
 • Chomsky, Noam. 1986. Barriers. Cambridge Mass.: MIT Press.
 • Chomsky, Noam. 1995. The Minimalist Program. Cambridge Mass.: MIT Press.
 • Chomsky, Noam. 2000. New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge: CUP.
 • Chomsky, Noam. 2002. On Nature and Language. Cambridge: CUP.
 • Chomsky, Noam. 2006. Language and Mind. 3rd edition. Cambridge: CUP.
 • Chomsky, Noam & Howard Lasnik. 1993. The theory of Principles and Parameters. In J. Jacobs, A. von Stechow, W. Sternefeld & T. Vennemann (eds), Syntax: An International Handbook of Contemporary Research. Berlin: Mouton de Gruyter: 506-69.
 • Piattelli-Palmarini, Massimo, Juan Uriagereka & Pello Salaburu. 2010. Of Minds and Language: A Dialogue with Noam Chomsky in the Basque Country. Oxford: OUP.
 
7.4. Εγχειρίδια για το Μινιμαλιστικό Πρόγραμμα
 • Adger, David. 2003. Core Syntax. Oxford: OUP.
 • Boeckx, Cedric. 2006. Linguistic Minimalism: Origins, Concepts, Methods and Aims. Oxford: OUP.
 • Boeckx, Cedric. 2011. The Oxford Handbook of Linguistic Minimalism. Oxford: OUP.
 • Bošković, Željko & Howard Lasnik. 2006. Minimalist Syntax: The Essential Readings. Oxford: Blackwell.
 • Hornstein, Norbert, Jairo Nunes & Kleanthes Grohmann. 2005. Understanding Minimalism. Cambridge: CUP.
 • Lasnik, Howard, Juan Uriagereka & Cendric Boeckx. 2005. A Course in Minimalist Syntax: Foundations and Prospects. Oxford: Blackwell. 
 • Uriagereka, Juan. 1998. Rhyme and Reason. Cambridge Mass.: MIT Press.