Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Αντίληψη του Χρόνου

Τίτλος

Αντίληψη του χρόνου

Στόχοι

 • Παρουσίαση της θεωρίας και των μοντέλων σχετικά με την αντίληψη του χρόνου
 • Γνώση των διαφορετικών πεδίων μελέτης του χρόνου: αντίληψη συγχρονίας, αντίληψη της διάρκειας, αισθητηριοκινητικός συγχρονισμός
 • Μελέτη της αντίληψης του χρόνου και άλλων διεργασιών (προσοχή, μνήμη κτλ.)
 • Εξοικείωση πειραματικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την μελέτη της αντίληψης του χρόνου

Περιγραφή

Ο χρόνος αποτελεί ένα απο τα δυσκολότερα θέματα μελέτης δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αισθητήριο όργανο για την πρόσληψη του, αλλά μπορούμε να το αντιληφθούμε μόνο μέσω της αλλαγής και τη δυναμική ροή των γεγονότων. Παρά τη δυσκολία αυτή, ο χρόνος είναι μια διάσταση που έχει σημαντικές επιπτώσεις σε μεγάλο εύρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξετάσει τον χρονισμό και την αντίληψη του χρόνου, καθώς και τη σχέση αυτής της αντίληψης με τη μνήμη, προσοχή, και γλώσσα. Θα μελετήσουμε τους αντιληπτικούς μηχανισμούς που δημιουργούν την υποκειμενική συγχρονία στις ασύγχρονες αισθητηριακές εισροές, τη χρονική δομή των γεγονότων (π.χ. μουσική, ομιλία, κινήσεις του σώματος) που ορίζουν την αντίληψη και μνήμη τους, καθώς και την ταχύτητα και διάρκειά τους. Θα μελετήσουμε επίσης πώς αλληλεπιδρά η αντίληψη του χρόνου στην αναπαράσταση εννοιών στη γλώσσα, καθώς και τη σχέση του χρόνου με άλλες διαστάσεις, όπως ο χώρος. Τέλος, το μάθημα θα καλύψει τα βασικά μοντέλα της αντίληψης του χρόνου, τις εγκεφαλικές δομές που σχετίζονται με αυτή την αντίληψη και πως η διαστρέβλωση της αντίληψής του χρόνου μπορεί να είναι σημαντικός παράγοντες σε διάφορες κλινικές περιπτώσεις.

Τρόποι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα βασιστεί:

 • γραπτή εξέταση
 • παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων
 • εβδομαδιαίες πρακτικές εργασίες
 • συμμετοχή σε γνωσιακά πειράματα
 • συγγραφή άρθρου αναφοράς.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Grondin, S. (2008). Psychology of Time. Emerald Group Publishing Ltd.

Levine, R. E. (2008). A Geography Of Time: On Tempo, Culture, And The Pace Of Life. Basic Books.

Meck, W. H. (Eds.) (2003). Functional and Neural Mechanisms of Interval Timing. CRC Press.

Nobre, K., & Coull, J. (2010). Attention and Time. Oxford University Press.

Επιπλέον σχόλια

 • Μάθημα επιλογής
 • Θεματικός άξονας: Ψυχολογία
 • Σεμιναριακό μάθημα
 • Κατα προτίμηση φοιτητές στο 2ο έτος σπουδών