Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Μεθοδολογία πειραματικής ψυχολογίας

Τίτλος

Μεθοδολογία Πειραματικής Ψυχολογίας

Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει την δυνατότητα θεωρητικής κατανόησης της πειραματικής μεθοδολογίας καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης συμπεριφορικών πειραμάτων.

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος, η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει: Α) Όλα τα στάδια σχεδίασης μιας πειραματικής έρευνας, Β) Μέθοδοι για την υλοποίηση μιας πειραματικής μελέτης (π.χ. έργα: διάκρισης, χρονικής σειράς, οπτικής αναζήτησης, κατονομασίας, προέγερσης), Γ) Κλασσικά και σύγχρονα άρθρα χρήσης των μεθόδων που θα καλυφθούν στο μάθημα. Στο πρακτικό μέρος, το μάθημα θα περιλαμβάνει την υλοποίηση γνωσιακών πειραμάτων χρησιμοποιώντας τις παραπάνω μεθόδους. Η υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω της εκμάθησης ενός λογισμικού ελεύθερης πρόσβασης βασισμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Δεν απαιτείται εξοικείωση με το συγκεκριμένο λογισμικό, ούτε πρότερη γνώση προγραμματισμού. Κατά την εκμάθηση των μεθόδων έρευνας και του λογισμικού υλοποίησης, θα καλυφθούν μερικά από τα πιο κλασσικά φαινόμενα/πειράματα στον χώρο της Γνωσιακής Επιστήμης.

Τρόποι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα βασιστεί:

  • παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων
  • εβδομαδιαίες θεωρητικές και πρακτικές εργασίες
  • παρουσίαση ερευνητικής πρότασης
  • συγγραφή ερευνητικής πρότασης
  • συμμετοχή σε γνωσιακά πειράματα
  • συγγραφή άρθρου πειραματικής μελέτης
  • προγραμματισμός πειραματικής μελέτης

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Goodwin, C. J. (2009). Research in Psychology: Methods and Design. Wiley.

Gould, J. E. (2001). Concise Handbook of Experimental Methods for the Behavioral and Biological sciences. CRC Press.

Kingdom, F. A. A., & Prins, N. (2009). Psychophysics: A Practical Introduction. Academic Press.

Sani, F., & Todman, J. (2006). Experimental Design and Statistics for Psychology: A First Course. Malden, MA: Blackwell Publishing.