Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Νοήμονα Συστήματα
Νοήμονα Συστήματα
(Υποχρεωτικό Α' εξαμήνου)
 
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που να επιτρέπουν:
α) Την επίδειξη κατανόησης βασικών εννοιών που σχετίζονται με τα Νοήμονα Συστήματα, όπως και των βασικών θεμελίων και εξελίξεων που οδηγούν στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.
β) Την ανάλυση, σύνθεση, και κριτική αποτίμηση απλών νοημόνων συστημάτων, ενσώματων και μη, με δυνατότητες που περιλαμβάνουν την αναγνώριση προτύπων, μηχανική όραση, επεξεργασία ομιλίας και γλώσσας, λήψη αποφάσεων.
γ) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μικρής κλίμακας νοημόνων συστημάτων πραγματικού κόσμου για διάφορα πεδία εφαρμογής.
 
Περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται σε βασικές έννοιες και μεθόδους σχετιζόμενες με τα Νοήμονα Συστήματα, τεχνητά ή φυσικά, με κύριο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που να επιτρέπουν την κριτική ανάλυση και δημιουργία συστημάτων. Θα ξεκινήσουμε ρωτώντας: τι είναι ένα Νοήμον Σύστημα; παρέχοντας μια συνοπτική εικόνα των ιστορικών εξελίξεων που οδήγησαν στην σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη (φιλοσοφία, αρχαία αυτόματα, ηλεκτρονική, ψυχολογία), και εξερευνώντας έννοιες όπως η βιο-μίμηση, η αυτονομία κ.ά. Μετά, θα ασχοληθούμε συνοπτικά με την δημιουργία απλών ευφυών πρακτόρων, την τεχνητή νοημοσύνη ως αναζήτηση, τις εσωτερικές αναπαραστάσεις, την λήψη αποφάσεων και δημιουργία σχεδίων, την αναγνώριση προτύπων και τα νευρωνικά δίκτυα, κάποιες βασικές πιθανοτικές μεθόδους, την ασαφή λογική, και τους εξελικτικούς αλγορίθμους. Τέλος, θα κλείσουμε με μια εισαγωγή στην μηχανική όραση, τις γλωσσικές τεχνολογίες, και την ευφυή ρομποτική. 
 
Τρόποι αξιολόγησης
- Γραπτή πρόοδος και τελική εξέταση
- Παρουσιάσεις και συμμετοχή στην τάξη
- Πρακτικές εργασίες και τελική εργασία
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Ed.), Prentice Hall 2010
2. Richard Duda, Peter Hart, and David Stork, Pattern Classification (2nd Ed), Wiley, 2000

Χρήσιμα θα ήταν επίσης τα:
3. Gary Bradski, Adrian Kaehler, Learning OpenCV, O’Reilly Media, 2008
4. Daniel Jurafsky and James Martin, Speech and Language Processing (2nd Ed.), Prentice Hall, 2008