Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Προσαρμοστική Νοημοσύνη

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και τεχνικές που σχετίζονται με τη σύνθεση και το σχεδιασμό της ατομικής νοημοσύνης, δηλαδή όλων των δυνατοτήτων ενός ατόμου να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ατομικά και των αντιστοίχων γνωσιακών λειτουργιών που υπεισέρχονται. Επισκοπούνται κατ' αρχήν οι παλαιότερες κλασικές προσεγγίσεις που βασίζονται ως επί το πλείστον στη λογική και ασχολούνται με θέματα όπως problem-solving, planning, μάθηση, board games κλπ., και εν συνεχεία οι νεώτερες εντοπισμένες (situated) και συμπεριφορικές (behavior-based) προσεγγίσεις που βασίζονται ως επί το πλείστον σε μία συστημική και αλγοριθμική προσέγγιση. Η έμφαση δίνεται στη σύγχρονη μελέτη της προσαρμοστικής συμπεριφοράς (adaptive behavior) που είναι μεθοδολογικά ανιούσα (bottom up), δηλαδή εξετάζει κατ' αρχήν τις γνωσιακές λειτουργίες κατώτερων οργανισμών οι οποίες απαντώνται τελικά εξελικτικά και στους ανώτερους οργανισμούς, και που εντοπίζει το ενδιαφέρον της σε θέματα και προβλήματα όπου η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι κεφαλαιώδους σημασίας, όπως η χωρική μάθηση ή η μοντελοποίηση και σύνθεση γνωστικών λειτουργιών όπως η προσοχή και η μίμηση.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εργαστηριακή ενασχόληση με πραγματικά συστήματα και μοντέλα και στη σύνθεση, την προσομοίωση και την πειραματική ανάλυση υπολογιστικών προσαρμοστικών μοντέλων.

Υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο, για όλους τους φοιτητές

Τρέχουσα ιστοσελίδα: http://users.softlab.ece.ntua.gr/~brensham/CourseAdaI/