Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Συγκίνηση και νόηση
Συγκίνηση και Νόηση
 
Διδάσκουσες:
Βοσνιάδου Στέλλα
Λιγκοβανλή Αικατερίνη, Δρ. Γνωσιακής Επιστήμης, τηλ. επικ. 697-2929819
 
Στόχοι του μαθήματος:
Το μάθημα στοχεύει στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από το θέμα των συγκινήσεων και τη σχέση τους με τις γνωστικές διεργασίες και την κατάκτηση και διάκριση βασικών φαινομένων, θεωριών και εννοιών της ψυχολογίας των συγκινήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με την ορολογία, τις θεωρίες και τις μεθόδους της ψυχολογίας των συγκινήσεων, θα μπορούν να συζητήσουν ορισμένα βασικά θεωρητικά ζητήματα για τις συγκινήσεις στα πλαίσια της Γνωσιακής επιστήμης και να είναι σε θέση να αναλύσουν με κριτικό τρόπο σημαντικές ερευνητικές δημοσιεύσεις στο χώρο της γνωσιακής επιστήμης που αφορούν τις συγκινήσεις.
 
Περιγραφή μαθήματος:
 • Ορισμός και διάκριση φαινομένων: θυμικό, συγκίνηση, συναίσθημα, διάθεση
 • Θεωρίες περί συγκίνησης: Δαρβίνος, Σωματική θεωρία James-Lange, Γνωστικές θεωρίες, Κοινωνική δόμηση των συγκινήσεων, Νευροπολιτισμική θεωρία των συγκινήσεων, Η εξελικτική θεωρία των Tooby & Cosmides
 • Οι συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου: Έκφραση και αναγνώριση, οικουμενικότητα vs επιδράσεις πλαισίου, ανίχνευση ψεύδους.
 • Αναπτυξιακή ψυχολογία των συγκινήσεων: Ορισμός συναισθηματικής ανάπτυξης, Θεωρίες περί συναισθηματικής/συγκινησιακής ανάπτυξης, Στάδια συναισθηματικής ανάπτυξης, Αναπτυξιακές μεταβολές στην πρόκληση της συγκίνησης, Ανάδυση κοινωνικών συναισθημάτων, Ανάπτυξη της ικανότητας για απόκρυψη, συναισθημάτων, Ενσυναίσθηση, Αμφιθυμία, Ρύθμιση και ατομικές διαφορές στη βίωση και έκφραση των συγκινήσεων
 • Συγκινήσεις και ΚΝΣ: Η αμυγδαλή ως κεντρικός συγκινησιακός υπολογιστής-Joseph LeDoux-Low & High Road, Συγκινήσεις και νεοφλοιός.
 • Νόηση και συγκίνηση: Αποτίμηση, εκτίμηση, αξιολόγηση, Περί της προτεραιότητας και αναγκαιότητας των γνωστικών διεργασιών για την έκλυση της συγκίνησης.
 • Συγκίνηση και νόηση: Επιδράσεις των συγκινήσεων σε γνωστικές διεργασίες, όπως η μνήμη, προσοχή, αντίληψη, συλλογισμός, λήψη αποφάσεων, κα.
 • Προσκεκλημένες ομιλίες: Η νευροβιολογία των συγκινήσεων, Συναισθηματικές διαταραχές και η φύση των συναισθημάτων στην ψυχοθεραπεία, Συνθετικές συγκινήσεις, Φιλοσοφία των συγκινήσεων
 
Ιστοσελίδα διδάσκουσας:
https://uoa.academia.edu/KaterinaLigovanli
 
Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα βασιστεί σε γραπτή εργασία και παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου και στις παρουσιάσεις και τη συμμετοχή στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
 • Darwin, C. (1872) (introduction, afterward and commentaries by P. Ekman). The expression of emotions in man and animals. London, New York, Toronto, Sydney and New Delhi: Harper Perennial, 2009.
 • Ekman, P. (1999). Basic Emotions. In T. Dalgleish and M. Power (Eds.). Handbook of Cognition and Emotion. Sussex, U.K.: John Wiley & Sons, Ltd., ch. 3.
 • Griffith, P. (1997). What emotions really are? The Problem of Psychological Categories. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Lazarus, R. S. (1991). Cognition and Motivation in Emotion. American Psychologist, 46(4), 352-367.
 • Oatley, K & Jenkins, J. (2004). Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Ochsner, K. N., and Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends in Cognitive Sciences, 9, 242–249.
 • Ochsner, K. N., Bunge S. A., Gross, J. J., & Gabrieli, J. D. E., (2002). "Rethinking feelings: an FMRI study of the cognitive regulation of emotion. Journal of Cognitive Neuroscience, 14(8), 1215-29.
 • Russell, J. A. (1997). Reading emotion from and into faces: Resurrecting. a dimensional–contextual perspective. In J. A. Russell & J. M. Fernandez-Dols (Eds.). The psychology of facial expression: Studies in emotion and social interaction. New York: Cambridge University Press.
 • Σράουφ, Α. (2000). Συναισθηματική ανάπτυξη: Η οργάνωση της συναισθηματικής ζωής στα πρώιμα χρόνια. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Zajonc, R.B. (2000). Mere Exposure: A gateway to the subliminal. Current Directions in Psychological Science,10(6), 224-228.