Αρχική σελίδα » Το Πρόγραμμα » Αξιολόγηση » Αξιολόγηση 2000

Εξωτερική Αξιολόγηση του Προγράμματος Χρονική Περίοδος 2000

Η Επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τους:
  • Κούβελα Ηλία, Καθηγητή Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Κουγιουμουτζάκη Γιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Παπανικολάου Ανδρέα, Καθηγητή Νευροψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Texas, U.S.A.
  • Τσινόρεμα Σταυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Χούστη Ηλία, Καθηγητή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεδρίασε στις 29 και 30/07/2000 και κατέληξε στα ακόλουθα:
 
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το παρόν Πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί ως μοναδικό Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη χώρα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών. Το Πρόγραμμα διακρίνεται για την ποιότητα του, πράγμα που διαπιστώνεται από:
  • το μεγάλο ενδιαφέρον σοβαρών υποψηφίων από διαφορετικά γνωστικά πεδία (το τρέχον ακαδημαϊκό έτος υπήρξαν 120 αιτήσεις υποψηφίων),
  • τις επιδόσεις και την συμμετοχή των φοιτητών,
  • την εξαιρετική ποιότητα, την επιστημονική επάρκεια και τα αμιγώς διεπιστημονικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων, και
  • την σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Προγράμματος, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί, όπως άλλωστε επιδιώκουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Προγράμματος, για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του Προγράμματος στην προοπτική της εξέλιξης του.
Η Επιτροπή κρίνει ότι το Πρόγραμμα στη σημερινή του μορφή είναι βιώσιμο, πράγμα που ενισχύεται μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι διδάσκοντες του Προγράμματος έχουν εξασφαλίσει κονδύλια από ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα. Ωστόσο το Πρόγραμμα χρειάζεται περαιτέρω οικονομική υποστήριξη για την προβλεπόμενη επέκταση και εξέλιξη του αλλά και για να εγγυηθεί τη συνέχεια του θεσμού των υποτροφιών των διδασκομένων του. Η Επιτροπή κρίνει ότι το παρόν Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για την ανάπτυξη ενός γενικότερου επιμορφωτικού προγράμματος των εκπαιδευτικών της κατώτερης και της μέσης εκπαίδευσης και μελέτης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εκπαιδευτικές βαθμίδες στη χώρα μας.
 

Αξιολόγηση κατά ενότητα του Προγράμματος

 
1. Διοίκηση Προγράμματος:
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η διοικητική και γραμματειακή διαχείριση του Προγράμματος είναι πολύ ικανοποιητική και ευχόμαστε να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο.
 
2. Επιλογή φοιτητών στο Πρόγραμμα.
Η Επιτροπή αξιολόγησης συμφωνεί με τα κριτήρια επιλογής και διαπιστώνει την ετοιμότητα των υπευθύνων του Προγράμματος να τροποποιούν και να βελτιώνουν τα κριτήρια αυτά βάσει των αναγκών του και της ζήτησης εκ μέρους των υποψηφίων. Η Επιτροπή θα πρότεινε να διερευνηθεί η πιθανότητα αντικατάστασης των εξετάσεων εισαγωγής στα τρία ήδη προσδιορισθέντα μαθήματα με κανονική παρακολούθηση ανάλογων προπτυχιακών μαθημάτων από τους υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί με τα υπόλοιπα κριτήρια. Επίσης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα τα κριτήρια επιλογής ήταν επαρκή για να επιλέξουν υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
3. Αξιολόγηση της Προόδου των φοιτητών στο Πρόγραμμα.
Η Επιτροπή συμφωνεί με τον τρόπο αξιολόγησης της προόδου των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αναφέρεται στον «σύντομο οδηγό σπουδών». Η Επιτροπή συνιστά την μελέτη της εκδοχής να τροποποιηθεί εν μέρει ο τρόπος αξιολόγησης ως προς το ύψος της βαθμολογίας που θα θεωρείται ικανοποιητική για το μεταπτυχιακό επίπεδο. Για παράδειγμα, να αυξηθεί ο σημερινός βαθμός βάσης (σήμερα είναι το 5) ως κριτήριο επιτυχίας.
 
4. Απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Η Επιτροπή συμφωνεί με τον τρόπο απόκτησης του Μ.Δ.Ε. Ελπίζουμε ότι η διαδικασία υποστήριξης της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται δημόσια και ανακοινώνεται εκ των προτέρων στα μέλη Δ.Ε.Π. και στους φοιτητές του Προγράμματος.
 
5. Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Η Επιτροπή συμφωνεί με τον τρόπο απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος.
 
6. Κόστος και χρηματική υποστήριξη.
Η Επιτροπή θεωρεί πολύ ικανοποιητική την κατανομή και τη διαχείριση των κονδυλίων ως προς τις ανάγκες ίδρυσης και λειτουργίας του Προγράμματος.
 
7. Πρόγραμμα Μαθημάτων.
Η Επιτροπή θεωρεί ικανοποιητικό το Πρόγραμμα Μαθημάτων αλλά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα τροποποιήσεων, οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται. Συγκεκριμένα, συμφωνούμε με το αίτημα των φοιτητών για την «Οργάνωση περισσοτέρων μαθημάτων σχετικά με τις Νευροεπιστήμες». Η προοπτική συνεργασίας με συναδέλφους που εργάζονται στην Αθήνα και σε άλλα σχετικά Προγράμματα της χώρας (π.χ. Πάτρα, Κρήτη) ίσως συμβάλλει στην κάλυψη αυτής της ανάγκης. Ένας επιπλέον τρόπος θα ήταν και η διδασκαλία από απόσταση του μαθήματος αυτού. Η Επιτροπή συμφωνεί με την αυτοαξιολόγηση των μελών Δ.Ε.Π. και των φοιτητών ως προς την έλλειψη υποδομής στις Βιολογικές Επιστήμες των φοιτητών του Προγράμματος. Η έλλειψη αυτή πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τα μέλη Δ.Ε.Π. του Προγράμματος. Η Επιτροπή νομίζει ότι ο αριθμός των μαθημάτων Πληροφορικής είναι ικανοποιητικός, αλλά το περιεχόμενο των μαθημάτων και οι εργασίες των φοιτητών πρέπει να διαμορφωθούν θεματικά ώστε να είναι πιο κοντά στο διεπιστημονικό χαρακτήρα του Προγράμματος, όπως έχουν άλλωστε επισημάνει και οι φοιτητές.
 
Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση των μελών Δ.Ε.Π. του Μ.Ι.Θ.Ε. που θα διδάσκουν τα μαθήματα Ψυχολογίας, γιατί σήμερα υπάρχει μόνο ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, το οποίο έχει επωμισθεί όλο το βάρος των κρίσιμων για την Γνωσιακή Επιστήμη μαθημάτων.
 
Η Επιτροπή κρίνει ότι αυτοί οι φοιτητές του Προγράμματος που δεν έχουν πάρει μαθήματα Στατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας στο προπτυχιακό επίπεδο πρέπει να συμπληρώσουν τα κενά τους παρακολουθώντας σχετικά προπτυχιακά μαθήματα σε άλλα Τμήματα.
 
Τέλος, η Επιτροπή κρίνει ότι τα προσφερόμενα μαθήματα υπηρετούν απόλυτα τον διεπιστημονικό στόχο του Προγράμματος, το οποίο είναι μοναδικό στη χώρα και εξυπηρετεί βασικές επιστημονικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Το παρόν Πρόγραμμα μπορεί να μελετήσει και κριτικά να θεωρήσει το ρόλο της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αυτός ο ρόλος δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί και παράλληλα υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση και υπερτίμηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας σε τόσο ευαίσθητα θέματα.
 
8. Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό.
Η Επιτροπή συγχαίρει το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Προγράμματος για την ποιότητα του έργου τους, την άοκνη προσπάθεια τους στην υλοποίηση του Προγράμματος και τον ενθουσιασμό τους, πράγμα που διαπιστώθηκε και στη συνάντηση της Επιτροπής με τους φοιτητές. Επίσης η Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη αγαστής συνεργασίας και άριστης επικοινωνίας διδασκόντων και διδασκομένων αλλά και μεταξύ των ίδιων των φοιτητών. Για την κάλυψη των μαθημάτων της Ψυχολογίας χρειάζονται περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π., όπως και για την κάλυψη των μαθημάτων των Νευροεπιστημών.
 

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά η Επιτροπή διαπιστώνει την υψηλή ποιότητα και βιωσιμότητα του Προγράμματος. Επίσης θεωρεί ότι το Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και συνιστά θερμά την συνέχιση του και την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του.
 
Τα μέλη της Επιτροπής
Κούβελας Ηλίας
Κουγιουμουτζάκης Γιάννης
Παπανικολάου Ανδρέας
Τσινόρεμα Σταυρούλα
Χούστης Ηλίας