Αρχική σελίδα » Το Πρόγραμμα » Διαδικασία εισαγωγής

Διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα

Επιλογή φοιτητών και εγγραφή στο Πρόγραμμα

Κάθε δεύτερο χρόνο, πριν τελειώσει το εαρινό εξάμηνο, η Ε.Δ.Ε. ορίζει τριμελή Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών (Ε.Ε.Φ.) και προκηρύσσει, δημοσιεύει στον ημερήσιο τύπο και κοινοποιεί στα αρμόδια Τμήματα διαγωνισμό για την επιλογή των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Υποψήφιοι για να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα είναι, καταρχήν, απόφοιτοι τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών, Ιατρικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Αγωγής, Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές των παραπάνω τμημάτων οι οποίοι θα πάρουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Μαζί με τα αποδεικτικά των τυπικών προσόντων τους, οι υποψήφιοι για φοίτηση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

 • Δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα που γνωρίζουν την επιστημονική τους κατάρτιση.
 • Σύντομη πρόταση σπουδών στην οποία εξηγούν γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και σε τι αποσκοπούν από τη φοίτησή τους σε αυτό.

Όλοι υποψήφιοι που έχουν τα τυπικά προσόντα επιλογής καλούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις και μπορεί ακολούθως να κληθούν σε συνέντευξη.

Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. τον Ιούνιο υποχρεούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, εγγράφως στη Γραμματεία την πρόθεσή τους να εγγραφούν στο Πρόγραμμα και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Κριτήρια επιλογής φοιτητών

Πέραν της κατοχής των τυπικών προσόντων, το βασικό κριτήριο επιλογής για το Πρόγραμμα είναι η ικανότητα του φοιτητή, στην κρίση της Ε.Ε.Φ., να συμπληρώσει με επιτυχία όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Κύρια κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων για το Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι τα εξής:

 • Η επίδοση σε εξετάσεις στα ακόλουθα αντικείμενα: 1) Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες,  2) Δεξιότητες πληροφορικής και μαθηματικών, 3) Κατανόηση κειμένων ψυχολογίας και φιλοσοφίας στην αγγλική γλώσσα.
 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
 • Η αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., όπως καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε.
 • Η επίδοση σε πτυχιακή/διπλωματική εργασία όταν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Η Ε.Ε.Φ. αξιολογεί επίσης και λαμβάνει υπόψη της τη συνέντευξη, τη γραπτή αιτιολόγηση, τις συστατικές επιστολές και ό,τι επιπρόσθετα στοιχεία έχουν υποβληθεί από κάθε υποψήφιο.

Αντικείμενο και ύλη εισαγωγικών εξετάσεων

Ι. Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες

Τι είναι Νευροεπιστήμη. Κύτταρα του νευρικού συστήματος και τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Τι είναι η σύναψη. Νευροδιαβιβαστές. Βασικές εγκεφαλικές περιοχές και η λειτουργία τους. Μέθοδοι μελέτης του νευρικού συστήματος.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: «Βιολογική Ψυχολογία», Kalat, Εκδόσεις ΙΩΝ, τόμος Α’, κεφάλαια 1,2,3,και 4.

ΙΙ. Δεξιότητες πληροφορικής και μαθηματικών

α) Κεφάλαια 1–3 του βιβλίου «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον» της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) με έμφαση στα κεφάλαια 2 και 3, που περιλαμβάνουν: Ανάλυση προβλήματος, βασικές έννοιες αλγορίθμων, δομές δεδομένων και αλγόριθμοι.

β) Από τα κεφάλαια 1-3 του βιβλίου «Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής» της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου:

 • 1.1 Συναρτήσεις (ορισμός συνάρτησης, γραφική παράσταση συνάρτησης)
 • 1.2 Η έννοια της παραγώγου
 • 1.3 Παράγωγος συνάρτησης
 • 1.4 Εφαρμογές των παραγώγων (το κριτήριο της πρώτης παραγώγου)
 • 2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων (σταστιστικοί πίνακες, πίνακες κατανομής συχνοτήτων, γραφική παράσταση κατανομής συχνοτήτων: ραβδόγραμμα-διάγραμμα συχνοτήτων, ιστόγραμμα συχνοτήτων: κλάσεις ίσους πλάτους, καμπύλες συχνοτήτων),
 • 2.3 Μέτρα θέσης και διασποράς (μέση τιμή, διακύμναση, τυπική απόκλιση)
 • 2.4 Γραμμική παλινδρόμηση (απλή γραμμική παλινδρόμηση, ευθεία παλινδρόμησης, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων)
 • 3.1 Πιθανότητες (πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα)
 • 3.2 Έννοια της πιθανότητας (έννοια και ιδιότητες σχετικής συχνότητας, κλασικός ορισμός πιθανότητας)

ΙII. Κατανόηση κειμένων ψυχολογίας και φιλοσοφίας στην αγγλική γλώσσα

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην κατανόηση κειμένων στην αγγλική γλώσσα, πάνω σε θέματα γνωσιακής επιστήμης από το χώρο της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας.

Ενδεικτικά για το είδος των κειμένων που θα πρέπει να μπορούν να κατανοούν οι υποψήφιοι, προτείνεται το: Frankish & Ramsey (2012), The Cambridge Handbook of Cognitive Science, Cambridge University Press. Προσοχή: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτό αποτελεί «εξεταστέα ύλη» καθώς πρόκειται απλώς για δείγμα κειμένων.