ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η ιστοσελίδα είναι σε διαδικασία αναβάθμισης. Προσωρινά οι πληροφορίες που σχετίζονται με την τρέχουσα προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών είναι εδώ:


Νέος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών (2019-2021)

Προκήρυξη θέσεων και εισαγωγικές εξετάσεις 2019

Αιτήσεις: 14-18 Οκτωβρίου 2019.

Εξετάσεις: 23 Οκτωβρίου 2019.

Εναρξη μαθημάτων: Αρχές Νοεμβρίου 2019.

Σχετικά έγγραφα:

  • Αίτηση ενδιαφερομένων (pdf)
  • Υπόδειγμα βιογραφικού (doc)

Κανονισμός σπουδών 2019-2021

Γνωσιακή επιστήμη είναι η διεπιστημονική μελέτη του νου. Ποια είναι τα νοητικά φαινόμενα; Πώς παράγεται η νόηση από τη λειτουργία του εγκεφάλου; Αυτά τα ερωτήματα προσεγγίζουν από κοινού ψυχολόγοι, νευροεπιστήμονες, μηχανικοί, φιλόσοφοι, γλωσσολόγοι και πληροφορικοί. Περισσότερα→

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαιδεύει μελλοντικούς ερευνητές της νόησης. Απευθύνεται σε αποφοίτους τμημάτων θετικών, πολυτεχνικών, θεωρητικών και κοινωνικών σπουδών που ενδιαφέρονται για την κατανόηση της νόησης μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία. Περισσότερα→

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται σε επτά βασικούς άξονες, που καλύπτουν τα βασικά επιστημονικά πεδία της γνωσιακής επιστήμης. Κάθε άξονας περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό μάθημα, παρέχοντας ένα κοινό υπόβαθρο αναφοράς, και μαθήματα επιλογής για εμβάθυνση και εξειδίκευση. Περισσότερα→

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές των συνεργαζόμενων τμημάτων και εξωτερικοί συνεργάτες με ερευνητική δραστηριότητα στη μελέτη της νόησης. Περισσότερα→

Οι φοιτητές του προγράμματος μυούνται στην ερευνητική διαδικασία συμμετέχοντας στις ερευνητικές ομάδες των διδασκόντων για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η έρευνα αιχμής αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πρόγραμμα.
     Τα πεδία έρευνας στα οποία δραστηριοποιούνται διδάσκοντες και φοιτητές του προγραμματος περιλαμβάνουν οπτική και πολυαισθητηριακή αντίληψη, άρρητη μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, αναγνώριση λέξεων. Περισσότερα→

  Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα μαθαίνουν να συνάγουν συμπεράσματα με βεβαιότητα που κυμαίνεται ανάλογα με την ομοιότητα των εμπλεκόμενων κατηγοριών, προσομοιώνοντας τους ανθρώπινους συλλογισμούς.
  Οι περιοχές του εγκεφάλου που ανταποκρίνονται στην εμφάνιση γραπτών λέξεων αναλύονται ως προς τις ιδιότητες της επεξεργασίας που επιτελούν.
  Η παρακολούθηση του βλέμματος μας πληροφορεί για την εστίαση της προσοχής και την αλληλεπίδραση μεταξύ ακουστικών και οπτικών πληροφοριών στην πολυαισθητηριακή επεξεργασία.


Για τη διεξαγωγή των ερευνών το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους φοιτητές στη μεθοδολογία πειραματικής έρευνας και στατιστική, σε υπολογιστικά γνωσιακά μοντέλα συμβολικών, νευρωνικών και ρομποτικών προσεγγίσεων, και σε μεθοδολογίες νευροαπεικόνισης (λειτουργική μαγνητική τομογραφία/fMRI) και καταγραφής βλέμματος (οφθαλμοκινήσεων). Περισσότερα→