Νέος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών (2021-2023)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ιουνίου 2021 15/06

Κανονισμός σπουδών 2021-2023


Γνωσιακή επιστήμη είναι η διεπιστημονική μελέτη του νου. Ποια είναι τα νοητικά φαινόμενα; Πώς παράγεται η νόηση από τη λειτουργία του εγκεφάλου; Αυτά τα ερωτήματα προσεγγίζουν από κοινού ψυχολόγοι, νευροεπιστήμονες, μηχανικοί, φιλόσοφοι, γλωσσολόγοι και πληροφορικοί. Περισσότερα→

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαιδεύει μελλοντικούς ερευνητές της νόησης. Απευθύνεται σε αποφοίτους τμημάτων θετικών, τεχνολογικών, θεωρητικών και κοινωνικών σπουδών που ενδιαφέρονται για την κατανόηση του νου μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία. Περισσότερα→

  Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται σε επτά βασικούς άξονες, που καλύπτουν τα βασικά επιστημονικά πεδία της γνωσιακής επιστήμης. Κάθε άξονας περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό μάθημα, παρέχοντας ένα κοινό υπόβαθρο αναφοράς, και μαθήματα επιλογής για εμβάθυνση και εξειδίκευση. Περισσότερα→

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές των συνεργαζόμενων τμημάτων και εξωτερικοί συνεργάτες με ερευνητική δραστηριότητα στη μελέτη του νου. Περισσότερα→

Οι φοιτητές του προγράμματος μυούνται στην ερευνητική διαδικασία συμμετέχοντας στις ερευνητικές ομάδες των διδασκόντων για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η έρευνα αιχμής αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πρόγραμμα. 
Τα πεδία έρευνας στα οποία δραστηριοποιούνται διδάσκοντες και φοιτητές του προγραμματος περιλαμβάνουν οπτική και πολυαισθητηριακή αντίληψη, άρρητη μάθηση, κοινωνική νόηση, αναγνώριση λέξεων. Περισσότερα→
    Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα μαθαίνουν να απεικονίζουν αλληλουχίες γραμμάτων σε αλληλουχίες φθόγγων, προσομοιώνοντας την ανάπτυξη της ανάγνωσης.
    Οι περιοχές του εγκεφάλου που ανταποκρίνονται στην εμφάνιση γραπτών λέξεων αναλύονται ως προς τις ιδιότητες της επεργασίας που επιτελούν.
    Η παρεμβολή της λέξης στην προσπάθεια της κατονομασίας χρώματος μας δίνει πληροφορίες για την επεξεργασία των οπτικών ερεθισμάτων και το νοητικό ανταγωνισμό στην εκπομπή της απόκρισης.


   Για τη διεξαγωγή των ερευνών το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους φοιτητές στη μεθοδολογία πειραματικής έρευνας και στατιστική, σε υπολογιστικά γνωσιακά μοντέλα συμβολικών, νευρωνικών και ρομποτικών προσεγγίσεων, και σε μεθοδολογίες νευροαπεικόνισης (λειτουργική μαγνητική τομογραφία/fMRI) και καταγραφής βλέμματος (οφθαλμοκινήσεων). Περισσότερα→